Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. CandyXL: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CandyXL en de klant waarop CandyXL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CandyXL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de produkten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door CandyXL in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

CandyXL levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt CandyXL zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over de levering:

CandyXL doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Chocoladehartje een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant CandyXL schriftelijk ingebreke te stellen. De bestelingen worden verstuurd per pakketdienst. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:

CandyXL draagt niet het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, is het risico van beschadiging en verlies tevens voor de klant. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is CandyXL gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door CandyXL gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:

Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van CandyXL. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. CandyXL verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan CandyXL geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Zakelijke klanten
Offerte aanvragen voor snoep op maat?
Offerte aanvragen
Snoepabonnementen online bestellen
Haribo snoep op kleur bestellen

Offerte voor snoep op maat
Social Media
Contactgegevens

Telefoon: 0481 354 524 (avonduren)

Adres: Prins Bernhardstraat 26, 6661 DV Elst